نمونه گیری و خدمات در محل

 

آزمایشگاه به عنوان بخشی از سیستم خدمات پزشکی و پاراکلینیک موظف است خدماتی درخور شان ارباب رجوع ارائه دهد. یکی از جوانب مهم خدمات آزمایشگاهی که در آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو نیز ارائه می شود، خدمت مربوط به نمونه گیری آزمایشها در محل و خدماتی از این دست در حیطه آزمایشگاه است.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو با توجه به تجربه بالای نیروی انسانی و درک لزوم ارائه با کیفیت خدمات در محل و همچنین در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی، آمادگی کامل دارد تا امور مربوط به پذیرش، اخذ نمونه و ارسال نتایج آزمایشها را بدون حضور ارباب رجوع و در محل ایشان انجام دهد. لازم به ذکر است که این خدمت با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی، استانداردهای نمونه گیری و حمل و نقل و نگهداری نمونه انجام می پذیرد.

این خدمت برای سازمانهایی که تعدادی از پرسنل آنها نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارند، برای افرادی که محدودیت حرکتی دارند، برای افرادی که محدودیت زمان و تردد در شهر پر ترافیک تهران را دارند و در نهایت برای افرادی که قصد دارند تا آزمایشگاه را به شیوه ای متفاوت تجربه کنند قابل ارائه است.

برای دریافت خدمات غیر حضوری و هماهنگی نمونه گیری در منزل و محل کار با شماره 09397442255 تماس بگیرید.