سازمان های طرف قرار داد

 

بیمه های پايه:

 • تامين اجتماعي
 • خدمات درماني
 • نيروهاي مسلح

 

بیمه های تكميلي:

 • ايران
 • سرمد
 • دانا
 • كارآفرين
 • Sos
 • پارسيان

 

بیمه های بانك:

 • ملت
 • صادرات
 • سپه